fbpx

Paslaugų teikimo taisyklės

I. Bendrosios nuostatos

1. Sutartis (toliau – Sutartis) – Pirkėjo ir Pardavėjo sudaroma atitinkamų Paslaugos ir/ar Prekių pirkimo-pardavimo sutartis, kuri laikoma sudaryta nuo Užsakymo patvirtinimo, t.y. užsakymo pateikimo momento. Laikoma, kad kiekvienos Šalių sudarytos Sutarties sąlygos yra identiškos šių Taisyklių sąlygoms ir tokios Sutartys visada šalių vykdomos pagal žemiau nurodytas Taisykles.
2. Pardavėjas (toliau – Pardavėjas) – Paslaugos užsakyme nurodytas asmuo, kurio Paslauga ir/ar Prekės parduodamos tinklapyje www.iseje.lt, vadovaujantis šiomis Taisyklėmis yra atsakingas už Pirkėjo pateikto užsakymo vykdymą. Pardavėjo, su kuriuo sudaroma atitinkamos Paslaugos pirkimo-pardavimo sutartis vadovaujantis šiomis Taisyklėmis, rekvizitai nurodomi Užsakyme.
3. Pirkėjas (toliau – Pirkėjas) – asmuo, sulaukęs 18 metų amžiaus, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, turintis visus įgaliojimus ir teises sudaryti ir vykdyti sandorius, siūlomus www.iseje.lt svetainėje.
4. Šalys (toliau – šalys) – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.
5. Paslauga – iseje.lt svetainėje nurodomi Pardavėjo atliekami darbai.
6. Užsakymas (toliau – Užsakymas) – Paslaugos ir/ar Prekių užsakymas, kuriame yra nurodomos Pirkėjo pageidaujamos įsigyti Paslaugos ir/ar Prekės iš Pardavėjo, nurodomos tame pačiame Užsakyme. Šis elektroninis dokumentas yra Paslaugos pirkimo-pardavimo Sutartis tarp Šalių.
7. Užsakymo atlikimo terminas (toliau – Terminas) – 20 darbo dienų, skaičiuojant nuo Sutarties sudarymo dienos tarp Šalių arba, jei Užsakymas buvo tikslintas, 20 darbo dienų nuo Užsakymo tikslinimo. Lapkričio 1 ir 2 dienomis, Motinos dieną (pirmas gegužės sekmadienis) ir Tėvo dieną (pirmas birželio sekmadienis). Terminas pratęsiamas iki 25 darbo dienų.

II. Taisyklės
1. Sutartis tarp Šalių laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas www.iseje.lt svetainėje atlieka užsakymą, nurodęs pristatymo duomenis, pasirinkęs apmokėjimo būdą ir susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, paspaudžia mygtuką “Apmokėti”, ir galioja iki visiško pareigų pagal šią sutartį įvykdymo. Tais atvejais, kai Pirkėjas nepritaria visoms arba tam tikrai daliai Taisyklių, jis privalo nepateikti užsakymo.
2. Svetaines savininkas pasilieka teisę keisti kategorijų, paslaugų, prekių ir kitus pavadinimus savo nuožiūra ir be išankstinio registruotų lankytojų ir įspėjimo.
3. Pirkėjas privalo sumokėti už Prekes bei jų pristatymą, taip pat kitus mokėjimus (jei tokie nurodyti, sudarant Sutartį). Už pateiktą Užsakymą Pirkėjas sumoka, naudodamasis internetine bankininkyste atlikdamas mokėjimą pagal pasirinktą atsiskaitymo būdą.
4. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas pateikti Pardavėjui patikslintą informaciją www.iseje.lt tinklalapyje nurodytomis kontaktinėmis priemonėmis. Šiuo atveju Užsakymo įvykdymo Terminas pradedamas skaičiuoti nuo duomenų patikslinimo Užsakyme dienos.
6. Pirkėjas turi teisę atgauti įmoką už nekokybiškai ar ne laiku atliktą Užsakymą. Pretenzijas apie įvykdyto Užsakymo kokybę Pirkėjas informuoja Pardavėją www.iseje.lt tinklalapyje nurodytomis kontaktinėmis priemonėmis. Išanalizavus pretenziją, Pirkėjo sumokėta įmoka arba dalis jos bus grąžinta į Pirkėjo pradinę sąskaitą per 30 darbo dienų nuo pretenzijos pateikimo.
7. Atsiradus žalai dėl Pirkėjo kaltės (pvz. suvedus netikslius ar neteisingus duomenis į Užsakymą ir neperspėjus Pardavėjo), Pirkėjas atlyginai Pardavėjui dėl jo kaltės patirtus tiesioginius nuostolius.
8. Nesant galimybei pristatyti identiškos prekės, kuri yra Užsakyme ir kuri yra pavaizduota www.iseje.lt svetainės nuotraukose, Pardavėjas pasilieka teisę pakeisti prekę ar jos dalį, esančią Užsakyme, išlaikant tokią pat prekės ar jos dalių vertę, sudėtį ir spalvingumą.
9. Nenugalima jėga (force majeure)
9.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, sutarties šalis neturi reikiamų finansinių išteklių.
9.2. Jeigu aplinkybė, dėl kurios neįmanoma sutarties įvykdyti, laikina, tai Šalis atleidžiama nuo atsakomybės tik tokiam laikotarpiui, kuris yra protingas atsižvelgiant į tos aplinkybės įtaką sutarties įvykdymui.
9.3. Sutarties neįvykdžiusi Šalis privalo pranešti kitai šaliai apie šio straipsnio 9.1 dalyje nurodytos aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui. Jeigu šio pranešimo kita šalis negauna per protingą laiką po to, kai sutarties neįvykdžiusi šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tą aplinkybę, tai pastaroji šalis privalo atlyginti dėl pranešimo negavimo atsiradusius nuostolius.
9.4. Šio straipsnio nuostatos neatima iš kitos šalies teisės nutraukti Sutartį arba sustabdyti jos įvykdymą, arba reikalauti sumokėti palūkanas.
9.5. Jei po Užsakymo įvykdymo patvirtinimo (fiksuotos nuotraukos ar vaizdo įrašo nusiuntimo Užsakymo formoje nurodytais kontaktais), pasikeitė sutvarkyto objekto vaizdas dėl vagystės ar gamtos reiškinių, Pardavėjas nuostolių Pirkėjui neatlygina.

III. Paslaugų pardavėjo teisės ir įsipareigojimai
1. Svetainės www.iseje.lt administratoriai ir savininkai užtikrina, kad neteiks asmens duomenų tretiesiems asmenims ir jų neviešins, išskyrus atvejus, nurodytus Privatumo politikoje ar taikytinuose teisės aktuose kai Jūs naudojatės svetaine ir tam tikra informacija yra renkama automatiškai (pvz. naudojamos internetinės naršyklės tipas, apsilankymų svetainėje skaičius, peržiūrėti svetainės puslapiai ir aprašai).
2. Jūsų asmeninius duomenys renkami dėl:
2.1. Užsakymo įvykdymo;
2.2. Pateikto Užsakymo apmokėjimo;
2.3. Komunikacijos bei Užsakymo įvykdymo kokybės užtikrinimo.
3. Svetainės www.iseje.lt administratoriai ir savininkai neprašo pateikti ir netvarko Jūsų specialiųjų kategorijų asmens duomenų, atskleidžiančių Jūsų rasinę ar etninę kilmę, politines pažiūras, religinius ar filosofinius įsitikinimus ar narystę profesinėse sąjungose, taip pat sveikatos duomenų arba duomenų apie Jūsų lytinį gyvenimą ir lytinę orientaciją. Tuo atveju, jeigu Jūs naudojantis www.iseje.lt svetaine, ar kitomis komunikacijos priemonėmis mums pateiktumėte šiuos duomenis, bus laikoma, kad šie duomenys buvo pateikti Jūsų sutikimu. Atitinkamai, mes šiuos Jūsų duomenis tvarkysime kartu su kitais.

IV. Kaina, apmokėjimas ir garantinis periodas
1. Prekių ir/ar Paslaugų kainos internetinėje parduotuvėje ir suformuotame Užsakyme nurodomos eurais su PVM.
2. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
2.1. Apmokėjimas banko pavedimu – tai išankstinis apmokėjimas, kai Pirkėjas, pagal Užsakymo patvirtinimą ir pasinaudojęs internetine bankininkyste ar nuėjęs į artimiausią banko skyrių, perveda pinigus;
2.2. PaySera;
2.3. Visa/ Mastercard (Stripe).
2.4. Paypal
3. Šalys susitaria, kad Pirkėjui pateikus Užsakymą ir Pardavėjui jį patvirtinus, prekės kaina gali pakisti, atsižvelgiant į prekės, esančios Užsakyme, kainai įtakos turinčius objektyvius rodiklius, tokius kaip prekės savikainos padidėjimas, informacinių sistemų techninė klaida, papildomos su prekės pardavimu Pirkėjui susijusios išlaidos. Įspėjusi apie tai kitą Šalį, Pardavėjas turi teisę nutraukti Sutartį.
4. Paslaugoms ir/ar prekėms Pardavėjas neteikia garantinės priežiūros paslaugų. Gyvoms gėlėms vazonėliuose ar sodinamoms gėlėms bei gaminiams iš skintų gėlių Pardavėjas garantijų nesuteikia, nes nėra augintojas.
5. Detalesnę informaciją dėl paslaugų ir/ar prekių garantinių sąlygų, Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į Pardavėją www.iseje.lt svetainėje nurodytais kontaktais.
Jei naudojatės www.iseje.lt svetaine, vadinasi, Jūs perskaitėte ir sutikote su šia Privatumo politika ir joje nurodytais Jūsų asmens duomenų tvarkymo tikslais, būdais bei tvarka. Jeigu Jūs nesutinkate su Privatumo politika bendrosiomis nuostatomis ir Taisyklėmis, Jūs neturite teisės naudotis www.iseje.lt svetaine.

Draugystės pradžiai dovanojame!

20% Nuolaida

Jūsų pirmam užsakymui

Norite gauti geriausią kapavietės priežiūros pasiūlymą atitikantį Jūsų poreikius?

Užpildykite formą. MES PADARYSIME VISA KITA.